Privacybeleid

Privacy:

Falkwood vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.  Dat betekend onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verweken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Wij jou eerst om toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jou toestemming is vereist.
 • Wij passende beveiligingsmaatregel nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij jou recht respecteren om je persoonsgegevens op jou aanvraag ter inzage te bieden te corrigeren of te verwijderen.

 

Privacyverklaring:

Falkwood is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking . In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruik en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Falkwood, gevestigd aan Helstraat 2 5298 ND Liempde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://falkwood.nl Helstraat 2 5298 ND Liempde 0648496136

Frank Versluis is de Functionaris Gegevensbescherming van Falkwood Hij/zij is te bereiken via info@Falkwood.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Falkwood verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Ip-adres
 • Orderhistorie
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Falkwood.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Falkwood verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Falkwood analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Falkwood verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Falkwood neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Falkwood bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Falkwood verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Falkwood blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Falkwood gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Falkwood gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

www.247ict.NL

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Falkwood en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Falkwood.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Falkwood wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Falkwood neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Falkwood.nl

 

Contractuele of wettelijke verplichtingen

U bent verplicht om uw persoonsgegevens, rekeningnummer en factuuradres bij een (online) aankoop te verstrekken aan Falkwood. Dit is voor Falkwood noodzakelijk om deze gegevens te hebben voor de uitvoering van de (koop) overeenkomst.

 

Gerechtvaardigd belang

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang:

 

Doeleinden:

 • Afhandelen bestellingen
 • Om de bestelling juist te kunnen afhandelen maken wij gebruik van NAW-gegevens.
 • Afhandelen betaalverkeer
 • Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van betaalgegevens.
 • Communicatie
 • Om de communicatie omtrent uw bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens.
 • Uitvoering wettelijke plicht
 • Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij uw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.
 • Fraudepreventie
 • Ten behoeve van fraude preventie maken wij , indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, maken wij gebruik van uw ip-adres, adresgegevens en betaalgegevens. Indien

 

 

 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.